Υποβολή

Σημαντικές Ημερομηνίες

4 Μαΐου 2020 : 31 Μαΐου2020: Υποβολή τελικού κειμένου για τον Τόμο Ι των Εργασιών

28 Ιουνίου 2020: Ειδοποίηση αποδοχής τελικών κειμένων

6 Ιουλίου 2020 2 Αυγούστου 2020: Camera-ready τελικά κείμενα για τον Τόμο I των Εργασιών

Νοέμβριος 2020: Κυκλοφορία του Τόμου Ι των Εργασιών

28 Μαρτίου 2021: Υποβολή τελικών κειμένων για τον Τόμο ΙΙ των Εργασιών

25 Απριλίου 2021: Ειδοποίηση αποδοχής τελικών κειμένων

30 Μαΐου 2021: Camera-ready τελικά κείμενα για τον Τόμο IΙ των Εργασιών/ εκτεταμένων περιλήψεων

Ιούλιος 2021: Κυκλοφορία του Τόμου ΙΙ των Εργασιών

Υποβολή
Εργασιών

Υποβολή

Πρότυπο Σύνταξης & Οδηγίες Πλήρη Εργασιών

Download